MÜŞTERİ VE MÜŞTERİ ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ
 
1. VERİ SORUMLUSU
 
Türkiye’de kurulu, Genel Merkezi MURATPAŞA MAH.ULUYOL CAD. NO:17-19/26 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL adresinde bulunan, 0179-1169-3040-0001 mersis no’ lu, Tuna Vergi Dairesi, 1791169304 no’ lu vergi mükellefi BOOKINGAGORA TURİSTİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, şirketimizin kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.
 
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
 
KVKK ile ilgili mevzuat kapsamında ŞİRKET’in meşru amaçları ile hukuki sebepler kapsamında müşterilerine ve müşteri adaylarına ilişkin olarak aşağıda bulunan verileriniz işlenmektedir. Tarafınıza ait kişisel veriler ticari faaliyetleriniz kapsamında rezervason, satış işlemleri ile ilgili olmak üzere temin edilmektedir. Tarafımızca;
 
 
Kimlik Verileri
Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Uyruk, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri, TCKN, Pasaport No
İletişim Verileri Adres, Cep Telefonu Numarası, Sabit Telefonu Numarası, Şahsi E-posta Adresi, Şirket E-posta Adresi
 
Yukarıda saydığımız verileriniz işlenebilecektir.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
 • Sipariş, kargo ve teslimatın son durumu hakkında telefon, SMS ve mail aracılığı ile bilgi iletilebilmesi,
 • Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi ve bu anlamda mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimizden bilgi yahut ürün numunesi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterimizden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi. 
 
Şirketimizde işlenen yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:
 • Çeşitli kanallardan  (online, acenta vb.) müşterilerimize hizmetlerin satılabilmesi,  
 • Rezervasyon vb. hakkında telefon, SMS ve mail aracılığı ile bilgi iletilebilmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi ve bu anlamda mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimizden bilgi yahut ürün numunesi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterimizden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi. 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ayrıca ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve şirket faaliyetlerinin ifası için gerekli olabilecek diğer amaçlarla işlenmektedir.
 
Ayrıca kişisel verileriniz anonimleştirilerek şirket içi raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 
Kişisel verilerinizi,
Web sitemizde ticari faaliyetlerimiz kapsamında kanunlarda açıkça öngörülen nedenler, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen rezervasyon ve satış bilgileri kapsamında ve aracılığıyla topluyoruz.
 
Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenen kişisel veriler iş sözleşmesi veya stajyerlik sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.
 
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 
Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;
 
- Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar, SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, tedarikçiler, adli makamlar, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler gibi kamu kurumlarına aktarılmaktadır. 
 
- Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, ŞİRKET avukatlarımız ve adli makamlar ile paylaşılabilecektir.
 
- Muhasebe personellerimiz ile faturalama hizmetlerine yönelik yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla bahse konu hizmetlerin alındığı işbirliği ortaklarımız ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.
 
İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere;
 
- Danışmanlar, muhasebe ve mali müşavirlik, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, hukuk müşavirliği ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, teknik destek hizmeti alınan firmalar, sözleşme kapsamında havayolları, oteller, araç kiralama şirketleri, bilgisayar altyapı hizmetleri vb. anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurt dışı hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
 
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZ SAKLAMA SÜRESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 
Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
                
Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemişse aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 
7. İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİPLERİNİN) HAKLARI
 
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
•          Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
•          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
•          Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
•          Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
•          Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
•          Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
•          Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
•          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
 
●         Yukarıda yer alan adresimize yazılı ve ıslak imzalı dilekçeyi posta ile,
●         kvkk@bookingagora.com  adresine göndereceğiniz e-posta ile,
●         Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış dilekçe ile,
 
Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi, kişisel haklarınızın ihlalinin önlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefonla teyit, kimliği ispat edici belge talebi gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?
 
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.